نکته مهم:
در صورتیکه آدرس ایمیلی وارد نکنید، اطلاعات مورد نیاز را در ایمیل خود دریافت نخواهید کرد و حتما باید از لیست مدارک مورد نیاز که در صفحه آخر به شما نمایش داده خواهد شد، عکس بگیرید.

داشتن نرم افزار Whatsapp با همین شماره (جهت پیگیری های بعدی) ضروری است.
تایید و ادامه

شماره پیگیری سر گروه:
( اگر شما زیر مجموعه ی همسرتان، پدر و مادر و یا حتی شخص دیگری هستید، و ایشان قبل از شما این فرم را تکمیل نموده اند، لطفا شماره پیگیری شان را از ایشان سوال و دریافت کرده و در اینجا وارد نمایید. در غیر اینصورت، لطفا این قسمت را خالی رها کنید. )


تایید و ادامه

تایید و ادامه


تایید و ادامه

تایید و ادامه

نام نام خانوادگی تاریخ تولد وضعیت تاهل وضعیت شغلی ایشان؟ تاریخ فوت ایشان؟ محل فوت ایشان؟ آدرس این خواهرم با آدرس پدرم یکسان می باشد کشور استان شهر خیابان اصلی خیابان فرعی کوچه اصلی کوچه فرعی شماره / پلاک طبقه شماره واحد کدپستی حذف

نکته مهم:
قبل از فشردن دکمه "تایید و ادامه" تعداد ردیف جدول بالا را چک کنید تا اطلاعات همه خواهران شما ثبت شده باشد
تایید و ادامه

نام نام خانوادگی تاریخ تولد وضعیت تاهل وضعیت شغلی ایشان؟ تاریخ فوت ایشان؟ محل فوت ایشان؟ آیا آدرس ایشان با آدرس محل سکونت پدر شما یکسان است؟ کشور استان شهر خیابان اصلی خیابان فرعی کوچه اصلی کوچه فرعی شماره / پلاک طبقه شماره واحد کدپستی حذف

نکته مهم:
قبل از فشردن دکمه "تایید و ادامه" تعداد ردیف جدول بالا را چک کنید تا اطلاعات همه برادران شما ثبت شده باشد
تایید و ادامه

تایید و ادامه

نام نام خانوادگی تاریخ تولد وضعیت تاهل وضعیت شغلی ایشان؟ تاریخ فوت ایشان؟ محل فوت ایشان؟ کشور استان شهر خیابان اصلی خیابان فرعی کوچه اصلی کوچه فرعی شماره / پلاک طبقه شماره واحد کدپستی حذف

نکته مهم:
قبل از فشردن دکمه "تایید و ادامه" تعداد ردیف جدول بالا را چک کنید تا اطلاعات همه فرزندان شما ثبت شده باشد
تایید و ادامه

ثبت نهاییبالای فرم